All Stars / Costumes list / Mirai no Bokura wa Shitteru yo - Tsushima Yoshiko


Title Mirai no Bokura wa Shitteru yo
Our Future Selves Know
未来の僕らは知ってるよ
Card SR Tsushima Yoshiko 「I Have a Package for You / Mirai no Bokura wa Shitteru yo」
Open card
Open card
Idol Tsushima Yoshiko
Open idol
Open idol
Song Mirai no Bokura wa Shitteru yo
Open song
Open song
Origin Card
Worldwide version - Release date May 03, 2022 06:06:27 +0000 (UTC)
Japanese version - Release date May 03, 2022 06:05:27 +0000 (UTC)
Icon Icon
Front Front
Back Back
Right Right
Left Left
Shoes Shoes
Shoes Shoes
Story Story
SP skill cut-in SP skill cut-in
Contributors
Suggest edit
Share