Community / Users list / niko_niko_niiniko_niko_nii avatar

niko_niko_nii


𝐻𝑒𝑙𝑙𝑜! 𝑀𝑦 𝑛𝑎𝑚𝑒 𝑖𝑠 𝒜𝑛𝑎, 𝑏𝑢𝑡 𝑦𝑜𝑢 𝑐𝑎𝑛 𝑐𝑎𝑙𝑙 𝑚𝑒 𝒩𝑖𝑘𝑜! 𝐼 𝑐𝑜𝑚𝑒 𝑓𝑟𝑜𝑚 𝐵𝑟𝑎𝑧𝑖𝑙 𝑎𝑛𝑑 𝑚𝑦 𝑏𝑖𝑟𝑡ℎ𝑑𝑎𝑦 𝑖𝑠 𝒪𝑐𝑡𝑜𝑏𝑒𝑟 12𝑛𝑑. 𝑀𝑦 𝑓𝑎𝑣𝑜𝑟𝑖𝑡𝑒 𝑓𝑜𝑜𝑑 𝑖𝑠 𝑎𝑛𝑦𝑡ℎ𝑖𝑛𝑔 𝑠𝑤𝑒𝑒𝑡 (𝑎𝑛𝑑 𝑡𝑜𝑚𝑎𝑡𝑜𝑒𝑠) 𝑏𝑢𝑡 𝐼 𝑟𝑒𝑎𝑙𝑙𝑦 ℎ𝑎𝑡𝑒 𝑒𝑔𝑔𝑝𝑙𝑎𝑛𝑡𝑠. 𝒜𝑐𝑐𝑜𝑟𝑑𝑖𝑛𝑔 𝑡𝑜 𝑡ℎ𝑒 16𝒫𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑙𝑖𝑡𝑖𝑒𝑠 𝑡𝑒𝑠𝑡 𝐼'𝑚 𝑎 𝐸𝒮𝐹𝒫-𝒜! 𝒮ℎ𝑒/ℎ𝑒𝑟

𝐻𝑜𝑤 𝐼 𝑏𝑒𝑐𝑎𝑚𝑒 𝑎 𝐿𝐿! 𝑓𝑎𝑛: ℎ𝑡𝑡𝑝𝑠://𝑖𝑑𝑜𝑙.𝑠𝑡/𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑡𝑦/9998/𝐻𝑖-𝑀𝑦-𝑛𝑎𝑚𝑒-𝑠-𝒜𝑛𝑎-𝑎𝑛𝑑-𝐼-𝑚-𝑓𝑟𝑜𝑚-𝐵𝑟𝑎𝑧𝑖𝑙-𝐼-𝑣𝑒-𝑏𝑒𝑒𝑛-𝑖𝑛𝑡𝑜-𝐿𝑜𝑣𝑒-𝐿𝑖𝑣𝑒-𝑠𝑖𝑛𝑐𝑒-𝑚𝑖𝑑-2021-𝑚𝑜𝑟𝑒-𝑜𝑟-𝑙𝑒𝑠𝑠-𝑎𝑛𝑑/

𝐼𝑑𝑜𝑙 𝒮𝑡𝑜𝑟𝑦 𝑒𝑣𝑒𝑛𝑡𝑠 𝐼'𝑣𝑒 𝑎𝑙𝑟𝑒𝑎𝑑𝑦 𝑝𝑎𝑟𝑡𝑖𝑐𝑖𝑝𝑎𝑡𝑒𝑑: 𝑅𝑖𝑛𝑎'𝑠 𝐵𝑖𝑟𝑡ℎ𝑑𝑎𝑦 𝒫𝑎𝑟𝑡𝑦 2022

𝐹𝑎𝑣𝑜𝑟𝑖𝑡𝑒 𝑠𝑜𝑛𝑔𝑠 𝑓𝑟𝑜𝑚 𝑒𝑎𝑐ℎ 𝑔𝑟𝑜𝑢𝑝 𝑎𝑛𝑑 𝑠𝑢𝑏𝑢𝑛𝑖𝑡 𝑖𝑛𝑐𝑙𝑢𝑑𝑖𝑛𝑔 𝑠𝑜𝑙𝑜: ⁕ 𝒮𝒯𝒜𝑅𝒯:𝒟𝒜𝒮𝐻!! ⁕ 𝒜𝑖 𝑤𝑎 𝒯𝑎𝑖𝑦𝑜 𝒥𝑎𝑛𝑎𝑖? ⁕ 𝒮𝑝𝑖𝑐𝑎𝑡𝑒𝑟𝑟𝑖𝑏𝑙𝑒 ⁕ 𝒲𝑎𝑡𝑎𝑠ℎ𝑖𝑡𝑎𝑐ℎ𝑖 𝑤𝑎 𝑀𝑖𝑟𝑎𝑖 𝑛𝑜 𝐻𝑎𝑛𝑎 ⁕ 𝒦𝑜𝑑𝑜𝑘𝑢 𝑛𝑎 𝐻𝑒𝑎𝑣𝑒𝑛 ⁕ 𝒦𝑜𝑖 𝑛𝑜 𝒮𝑖𝑔𝑛𝑎𝑙 𝑅𝑖𝑛 𝑟𝑖𝑛 𝑟𝑖𝑛! ⁕ 𝒟𝑎𝑟𝑖𝑛𝑔!! ⁕ 𝑀𝑎ℎ𝑜𝑡𝑠𝑢𝑘𝑎𝑖 𝐻𝑎𝑗𝑖𝑚𝑒𝑚𝑎𝑠ℎ𝑖𝑡𝑎! ⁕ 𝒜𝑟𝑖𝑓𝑢𝑟𝑒𝑡𝑎 𝒦𝑎𝑛𝑎𝑠ℎ𝑖𝑚𝑖 𝑛𝑜 𝐻𝑎𝑡𝑒 ⁕ 𝒥𝑢𝑛𝑎𝑖 𝐿𝑒𝑛𝑠 ⁕ 𝒩𝒪 𝐸𝒳𝐼𝒯 𝒪𝑅𝐼𝒪𝒩 ⁕ 𝐵𝑖𝑛𝑒𝑡𝑠𝑢 𝒦𝑎𝑟𝑎 𝑀𝑦𝑠𝑡𝑒𝑟𝑦 ⁕ 𝒫𝒮𝒴𝒞𝐻𝐼𝒞 𝐹𝐼𝑅𝐸 ⁕ 𝒟𝑒𝑒𝑝 𝑅𝑒𝑠𝑜𝑛𝑎𝑛𝑐𝑒 ⁕ 𝒪𝒦𝒜𝒲𝒜𝑅𝐼 𝐻𝑎𝑝𝑝𝑦 𝐿𝑖𝑓𝑒! ⁕ 𝒫𝑎𝑟𝑎𝑑𝑖𝑠𝑒 𝒞ℎ𝑖𝑚𝑒 ⁕ 𝑀𝑖𝑛𝑎𝑚𝑜 𝑛𝑖 𝒫𝑖𝑎𝑛𝑜 ⁕ 𝒞𝑜𝑡𝑡𝑜𝑛 𝒞𝑎𝑛𝑑𝑦 𝐸𝑖-𝐸𝑖-𝒪ℎ! ⁕ 𝒪𝑦𝑎𝑠𝑢𝑚𝑖𝑛𝑎𝑠𝑎𝑛! ⁕ 𝑖𝑛 𝑡ℎ𝑖𝑠 𝑢𝑛𝑠𝑡𝑎𝑏𝑒 𝑤𝑜𝑟𝑙𝑑 ⁕ 𝒮ℎ𝑖𝑛𝑦 𝑅𝑎𝑐𝑒𝑟𝑠 ⁕ 𝑀𝑜𝑡𝑡𝑜 𝑛𝑒! ⁕ 𝑀𝒪𝒯𝒯𝒪-𝒵𝒰𝒯𝒯𝒪 𝑏𝑒 𝑤𝑖𝑡ℎ 𝑦𝑜𝑢 ⁕ 𝒮𝑎𝑘𝑢𝑟𝑎 𝐵𝑦𝑒 𝐵𝑦𝑒 ⁕ 𝒜𝑚𝑎𝑧𝑖𝑛𝑔 𝒯𝑟𝑎𝑣𝑒𝑙 𝒟𝒩𝒜 ⁕ 𝒟𝑒𝑒𝑝 𝒮𝑒𝑎 𝒞𝑜𝑐𝑜𝑜𝑛 ⁕ 𝒩𝑖𝑗𝑖𝑖𝑟𝑜 𝒫𝑎𝑠𝑠𝑖𝑜𝑛𝑠! ⁕ 𝒮𝑎𝑦 𝒢𝑜𝑜𝑑-𝐵𝑦𝑒 𝒩𝑎𝑚𝑖𝑑𝑎 ⁕ 𝑀𝑢𝑡𝑒𝑘𝑖𝑘𝑦𝑢𝑢*𝐵𝑒𝑙𝑖𝑒𝑣𝑒𝑟 ⁕ 𝒮𝑜𝑙𝑖𝑡𝑢𝑑𝑒 𝑅𝑎𝑖𝑛 ⁕ 𝐹𝑖𝑟𝑒 𝐵𝑖𝑟𝑑 ⁕ 𝒮𝑎𝑖𝑘𝑜 𝐻𝑒𝑎𝑟𝑡 ⁕ 𝐵𝑢𝑡𝑡𝑒𝑟𝑓𝑙𝑦 ⁕ 𝒞𝐻𝒜𝒮𝐸! (𝑒𝑣𝑒𝑛 𝑎𝑓𝑡𝑒𝑟 𝒯𝑜𝑚𝑜𝑟𝑖𝑟𝑢 𝑞𝑢𝑖𝑡𝑠 𝑡ℎ𝑖𝑠 𝑤𝑖𝑙𝑙 𝑎𝑙𝑤𝑎𝑦𝑠 𝑏𝑒 𝑎 𝑏𝑜𝑝) ⁕ 𝒜𝑖𝑜𝑛 𝑛𝑜 𝒰𝑡𝑎 ⁕ 𝒜𝑛𝑎𝑙𝑜𝑔 𝐻𝑒𝑎𝑟𝑡 ⁕ 𝐸𝑀𝒪𝒯𝐼𝒪𝒩 ⁕ 𝑠𝑡𝑎𝑟𝑠 𝑤𝑒 𝑐ℎ𝑎𝑠𝑒 ⁕ 𝐸𝑢𝑡𝑜𝑝𝑖𝑎 ⁕ 𝑀𝑎𝑧𝑒 𝒯𝑜𝑤𝑛 ⁕ 𝐸𝒩𝒥𝒪𝒴 𝐼𝒯! ⁕ 𝒦𝑖𝑠𝑠 𝑡ℎ𝑒 𝒮𝑢𝑛 ⁕ 𝑀𝒪𝒩𝒮𝒯𝐸𝑅 𝒢𝐼𝑅𝐿𝒮 ⁕ 𝐻𝑎𝑗𝑖𝑚𝑎𝑟𝑖 𝑤𝑎 𝒦𝑖𝑚𝑖 𝑛𝑜 𝒮𝑜𝑟𝑎

𝑡𝑜𝑜 𝑙𝑎𝑧𝑦 𝑡𝑜 𝑎𝑑𝑑 𝐿𝑖𝑒𝑙𝑙𝑎! 𝑠𝑜𝑙𝑜𝑠 𝑟𝑖𝑔ℎ𝑡 𝑛𝑜𝑤 𝑎𝑙𝑠𝑜 𝐼 𝑡ℎ𝑖𝑛𝑘 𝑠𝑜𝑚𝑒𝑑𝑎𝑦 𝐼 𝑤𝑖𝑙𝑙 𝑎𝑑𝑑 𝑚𝑜𝑟𝑒 𝑡ℎ𝑖𝑛𝑔𝑠 𝑡𝑜 𝑡ℎ𝑒 𝑏𝑖𝑜