Community / Users list / shizukuoshishizukuoshi avatar

shizukuoshi


SORATH - 19 - she/it - june 7th

i am shizuku's #1 oshi before anything else

OSHI'S: shizuku, hanamaru, hanayo, kanon, wien, dollchestra

OTHER FAVES: azuna, printemps, ai, ren, yohane, all first years